เวอร์ชันเต็ม: [-- อาสวะ 4 ประการ : บทบรรยายธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ --]

กระดานสนทนาธุดงค์สถานป่าศิริสมบรูณ์ -> งานบุญ -> อาสวะ 4 ประการ : บทบรรยายธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Apokalupsis 2012-04-12 00:00

อาสวะ 4 ประการ : บทบรรยายธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ


"อาสวะ ๔ ประการ"

อาสวะ หมายถึงกิเลสอย่างละเอียดที่นอนจมอยู่กับจิต เหมือนดังตะกอนที่นอนอยู่ภายใต้น้ำที่ใส
อนาสวา ผู้ชื่อว่าไม่มีอาสวะ คือ ไม่มีอาสวะ ๔ ประการ ได้แก่
๑. กามาสวะ - กาม แปลว่า ใคร่ แยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) วัตถุกาม คือ วัตถุที่สัตว์ใคร่ มี รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ, รูป เสียง หรือ สัททะ กลิ่น หรือ คันธะ รส โผฏฐัพพะ นี่เป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ใคร่
๒) กิเลสกาม คือ ความใคร่หรือกิเลสที่เป็นเหตุให้ใคร่ หรือกิเลส คือความใคร่
๒. ภวาสวะ - ความพอใจในภพ ความกำหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ, สิเนหาในภพ, ความเร่าร้อนในภพ, ความสยบในภพ, ความหมกมุ่นในภพ ในภพทั้งหลาย
- ภวะ หรือ ภวาสวะ นอนจมอยู่ภายในเมื่อมีอะไรมากระทบหรือประสบอะไรเข้า รู้เรื่องรู้ราวต่าง ๆ เข้า ... ภวะที่นอนจมอยู่ก็แสดงออกมาเป็น
- ภวตัณหา คืออยากเป็นโน่น เป็นนี่ เป็นนั่น .. นี่ว่าถึงส่วนที่ชอบ
- แต่ว่าถ้าไม่ชอบ คือส่วนที่ไม่ชอบมาประสบ ... ก็ต้องการให้เสื่อมสูญไปเสีย เป็นวิภวตัณหา
๓. ทิฏฐาสวะ - ความเห็นว่า โลกเที่ยงก็ดี ว่าโลกไม่เที่ยงก็ดี
- ว่าโลกมีที่สุดก็ดี ว่าโลกไม่มีที่สุดก็ดี
- ว่าชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี
- ว่าชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่นก็ดี
- ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่เบื้องหน้า แต่มรณะก็ดี
- ว่าสัตว์ไม่เป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดี- ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็ดี ไม่เป็นอยู่ก็ดี เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดี
- ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่ เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดี
- ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ
- ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ
- ความผันแปรแห่งทิฏฐิ

สัญโญชน์คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด
- ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ

การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้
๔ อวิชชาสวะ
มีอาการเป็น ๘ คือ
๑. ไม่รู้จักทุกข์
๒. ไม่รู้จักทุกขสมุทัย
๓. ไม่รู้จักทุกขนิโรธ
๔. ไม่รู้จักมรรค
๕. ไม่รู้จักส่วนเบื้องต้น
๖. ไม่รู้จักส่วนเบื้องปลาย
๗. ไม่รู้จักทั้งส่วนเบื้องต้นเบื้องปลาย
๘. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท

-----------------------------------------------------------------------------------
เวอร์ชันเต็ม: [-- อาสวะ 4 ประการ : บทบรรยายธรรม - พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.055667 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us